SRAL – Vaalit

Uusia OHFF-kohteita

Juhlakutsu OF100FI

Arrow
Arrow
Slider

SRAL – Vaalit

Liiton hallituksen vaalit järjestetään vuosittain. Ne järjestää Liiton syyskokouksessa valittu vaalivaliokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja 3-5 varsinaista jäsentä.

Liiton vaalijärjestyksen mukaisesti äänestysmenetelmät ovat postiäänestys, äänestys paikan päällä syyskokouksessa sekä tietoliikenneyhteyteen perustuva äänestys. Näistä menetelmistä on aina kaksi käytössä ja ne määrää vaalivaliokunta vuosittain. Liiton syyskokous vahvistaa vaalien tuloksen.

Liiton puheenjohtaja kauden pituus on kaksi vuotta, muiden hallituksen jäsenten kausi kestää kolme vuotta. Vuosittain Liiton hallituksen jäsenistä kaksi on erovuorossa.

Vaaliluettelo äänioikeutetuista laaditaan kahdeksan viikkoa ennen syyskokousta ja se on nähtävänä Liiton toimistossa.

Vaalien ehdokasasettelu päättyy kuusi viikkoa ennen syyskokousta eli lokakuun alkupuolella.

Vaalivaliokunta tiedottaa vaalijärjestelyistä ja ehdokasasettelusta etukäteen Liiton jäsenlehdessä.

Ehdokkaat esitellään vuosittain marraskuun Radioamatööri-lehdessä.

Äänestyskuoria
Vaalivaliokunta on niputtanut sisemmät äänestyskuoret valmiiksi ääntenlaskijoita varten.

Vaalit 2017

Vuonna 2017 järjestetään hallituksen jäsenten vaalit. Syyskokouksessa valitaan kaksi (2) jäsentä hallitukseen kolmen vuoden kaudeksi.

Erovuorossa on hallituksen jäsen Mauno Hirvonen, OH7UE. Jussi Kekki, OH5O, joka olisi myös erovuorossa, jäi pois hallituksesta jo loppuvuonna 2016, eikä hänen tilalleen valittu ketään, koska syyskokous oli jo pidetty. Näin ollen hallituksessa on kaksi vapaata paikkaa.

Äänestystavat ovat postiäänestys ja syyskokouspaikalla tapahtuva äänestys.

Ehdokasasettelu

Jokaisella Liiton jäsenellä on oikeus kirjallisesti pyytää vaalivaliokunnalta ehdokkaansa ottamista vaalia varten laadittavaan ehdokaslistaan. Vaaliasiakirjat eli ehdotukset ehdokkaiksi vaaleihin pyydetään toimittamaan 6.10.2017 mennessä Suomen Radioamatööriliiton toimistoon vaalivaliokunnan sihteerille osoitteeseen: Suomen Radioamatööriliitto, Vaalivaliokunta, Sihteeri Annika Salmenlinna, PL 44, 00441 HELSINKI.

Kirjallisessa ehdotuksessa on mainittava ehdokkaan sukunimi ja kaikki etunimet ja siinä on oltava ehdokkaan allekirjoittama vakuutus suostumuksesta ehdokkaaksi. Vaaliasiakirja ei voi olla ehdollinen ja se on julkinen ehdokkaiden julkistamisen jälkeen. Erovuoroiset hallituksen jäsenet voivat asettua ehdolle uudelleen, myös heidän on toimitettava tällöin vaaliasiakirjat.

Vaaliluettelo äänioikeutetuista

Vaaliluettelo äänioikeutetuista on tarkistettavissa vaalivaliokunnaan sihteeriltä Suomen Radioamatööriliitossa toimiston aukioloaikoina. Luettelossa ovat kaikki 23.9.2017 mennessä Suomen Radioamatööriliitto ry:n jäseniksi hyväksytyt henkilöjäsenet ja kerhot, jotka ovat maksaneet viimeisen erääntyneen jäsenmaksun kokonaisuudessaan.

Postiäänestys

Postiäänestysmateriaali postitetaan RA-lehden 11/2017 yhteydessä 27.10.2017, lisäksi äänestys on mahdollinen syyskokouspaikalla 18.11.2017.

Ulkomailla asuvat liiton jäsenet voivat saada äänestysmateriaalin postitse etukäteen ilmoittamalla siitä vaalivaliokunnan sihteerille.

Vaalijärjestys

Lue tästä Suomen Radioamatööriliiton vaalijärjestys.

Ehdokasesittelyt

Kaikki SRAL:n hallituksen jäsenten vaaliin osallistuvat ehdokkaat esitellään marraskuun Radioamatööri-lehdessä.

Ehdokkaan tulee toimittaa marraskuun Radioamatööri-lehteen tuleva esittelymateriaali 11.10.2017 mennessä osoitteeseen: SRAL, PL 44, 00441 HELSINKI tai ra-lehti ät sral piste äf ii.

Esittelymateriaali sisältää enintään 200 sanan pituisen vapaamuotoisen tekstiosan ja ehdokkaan valokuvan. Nettilinkkejä ei laiteta lehteen. Esimerkkiä voi ottaa viime vuoden ehdokkaista, kts. RA 11/2016.

Kuva voi olla paperikuva tai riittävän hyvälaatuinen sähköinen kuva, skannattuna resoluutio 300–400 dpi ja tallennusmuoto tif, digikuvana vähintään 1200 x 1600 pikseliä.

Valet 2017

Det är snart höstmötes- och valtider. Vid Finlands Radioamatörförbunds rf:s höstmöte är följande styrelsemdlem i tur att avgå: Mauno Hirvonen, OH7UE. Vid höstmötet väljs två (2) medlemmar till styrelsen för en period på tre år.

Röstningsmetoderna är poströstning och röstning på höstmötesorten.

Varje medlem av förbundet har rätt att hos valnämnden skriftligen anhålla om att få sin kandidat införd på den kandidatlista som uppgörs för höstens val. Valhandlingarna (förslag till kandidater) bör ha kommit till valnämndens sekreterare senast den 6.10.2017. Adr.Finlands Radioamatörförbund, Valnämnden, Sekr. Annika Salmenlinna, PL 44, 00441 HELSINGFORS.

Ur valhandlingarna bör framgå kandidatens alla förnamn och tillnamn. Dessutom måste där ingå ett skriftligt medgivande med underskrift att han/hon åtar sig att vara kandidat. Valdokumentet kan inte vara villkorligt, och det är offentligt efter att kandidaterna har offentliggjorts. De styrelsemedlemmar som är i tur att avgå kan ställa upp på nytt men också de bör sända in valhandlingar.

Vallängden över röstberättigade är till påseende under kansliets öppethållningstider. Längden omfattar de personmedlemmar och klubbar, som senast den 23.9.2017 har godkänts som medlemmar av Finlands Radioamatörförbund rf och som har betalat den senast förfallna medlemsavgiften i sin helhet.

Poströstingen

Poströstningsmaterialet postas i samband med Radioamatööri 11/2017 27.10.2017, dessutom kan man rösta också på höstmötesorten den 18.11.2017.

Medlemmar som bor i utlandet kan få röstningsmaterialet sänt på förhand per post om de meddelar om det till valnämndens sekreterare.

Förbundets valordning på finska

Kandidaters presentationer

Alla kandidater i höstens val av styrelsemedlemmar i SRAL presenteras i novembernumret av Radioamatööri.

Kandidaten bör insända presentationen senast 11.10.2017 under adress SRAL, PL 44. 00441 HELSINGFORS eller ra-lehti snabela sral punkt f i.

Materialet bör innehålla en fritt formulerad textdel (högst 200 ord) samt fotografi. Inga länkar ska inte publiceras. Se fjolårets presentationer som ingår i RA 11/2016.

Fotografiet kan vara en pappersbild eller i elektronisk form, skannad med resolutionen 300–400 dpi, tif, digitalt foto minst 1200 x 1600 pixel.

Vaalien aikataulu 2017