SRAL-möten

Hem

Från SRAL:s möten

På den här sidan hittar du sammandrag från SRAL:s möten fr.o.m januari 2019.

Styrelsemöte 1/2019

Förbundets styrelse sammankom på förbundets byrå i Lassas, Helsingfors 17.1.2019. Närvarande var ordförande Tuomas Tauriala, OH3ERV och följande medlemmar: Mauno Hirvonen OH7UE, Pekka Länsman OH2NCS, Vili Peippo OH5GE, Jari Kekki OH2EXE, Jan Jylhä OH1NDA och Tiina Kela OH8BBO. Från kansliets sida deltog Ronja Iso-Heiko.

Utnämnande av vice ordförande och arbetsutskott

Efter de inledande formaliteterna valdes Vili Peippo enhälligt till vice ordförande för år 2019. Till arbetsutskottet utnämndes Tuomas Tauriala, Vili Peippo och Pekka Länsman.

Frågetimmar

Överenskoms att frågetimmarna hålls den första lördagen i månaden kl. 14.00 åtminstone till juni 2019. Följande frågetimmar hålls 2.2, 2.3, 4.5 och 1.6. I april anordnas frågetimmen under Vårdagarna 13.4. I januari anordnas ingen frågetimme. Frågetimmen hålls på HF och i FinDMR-nätet.

Ekonomiärenden

Beslutades använda 3000 euro ur ungdomsverksamhetsfonden år 2019.

Beslutades att i fråga om ersättning av rese- och utläggskostnader tillämpas statens resereglemente. Ordförande godkänner reseräkningarna och orförandens räkningar godkänns av vice ordförande.

Godkändes Radi Hami rf:s anhållan om verksamhetsbidrag för förbundets höstdagar 2018.

Utnämnande av förbundets funktionärer och utskott för år 2019

Utnämndes QSL-kretsmanager, övriga funktionärer och utskott.

Diskuterades frågor i anslutning till utskottens verksamhet. Beslutades be utskotten inlämna uppdaterade uppgiftsbeskrivningar.

Utnämnande av behörighetsexaminatorer

Behörighetsexaminatorerna för perioden 1.2.2019-31.1.2020 utnämndes i enlighet med behörighetsnämndens framställan.

Medlemsärenden

Godkändes 8 nya medlemmar, konstaterades 4 silent key, 2 OT-ansökningar och 14 som avstått medlemskapet.

Konstaterades att de som inte under år 2018 betalat medlemsavgiften har utträtt ur förbundet.

Konstaterades att antalet medlemmar är 3515 på sammanträdesdagen.

Förbundets stadgeenliga vårmöte samt vårdagarna

Beslutades att förbundets vårmöte hålls i samband med vårdagarna i Hotell Sokos Rikala, Salo, 13.4.2019 kl. 16.00 Även styrelsens frågetimme hålls under vårdagarna 13.4.2019 kl. 12.00.

Fastslogs att sista tidpunkten för inlämnande av medlemsmotioner är 13.2.2019 kl. 16.00 och för avgivande av möteskallelse publiceringsdagen 6.3.2019 för RA-tidningen 2/19.

Förslag till utmärkelser bör inlämnas till styrelsen senast 8.3.2019.

Rapporter

Noterades Ungdomsteamets rapport om radioevenemanget för ungdomar i Mustila från OH5Z:s station 6-9.12.2018.

Godkändes Bestämmelsearbetsgruppens förslag till utlåtande till Transport- och kommunikationsverket angående förändringar i Radioamatörbestämmelse 6K/2018 M.

Diskuterades läget för auditeringen av AR-X-systemet.

Beslutades söka om förbundets medlemskap i Transport- och kommunikationsverkets EMC-utskott. Jari Kekki OH2EXE utsågs till förbundets representant i utskottet.

Tiina Kela rapporterade om läget för webbsideprojektet.

Aktiviteter

Merja Koivaara OH1EG gavs fullmakt att handha arrangemangen för lägerskolan år 2019.

Beslutades beställa elektronikbyggserier för ungdomsbruk enligt tidigare beställningar.

En mastsäkerhetskurs anordnas för förbundets medlemmar. Görs en förfrågan till Artjärvi kommunikationstekniska förening om genomförande av kursen.

Beslutades anordna en kaffesits för OT-amatörer i juni 2019.

Den internationella amatörradiodagen äger rum 18.4.2019. diskuterades programidéer. Klubbarna uppmuntras att anordna evenemang.

Kati Harjula OH2FKX befullmäktigades att ansöka för ungdomsteamets räkning anhålla om rätt att delta i YOTA 2019-lägret i Bulgarien 11-17.8.2019.

Övriga ärenden

Noterades att kostnaderna för tillverkande av OH-awarden inte motsvarar priset för dem. Beslutades att prissättningen granskas att awarden konkurrensutsätts.

 

Styrelsemöte 2/2019

Förbundets styrelse sammankom på förbundets byrå i Helsingfors tisdag 12.2.2019.

Närvarande var ordförande Tuomas Tauriala, OH3ERV och vice ordförande Vili Peippo, OH5GE samt följande medlemmar: Jan Jylhä OH1NDA, Jari Kekki OH2EXE, Tiina Kela OH8BBO och Pekka Länsman OH2NCS. Från kansliets sida deltog Ronja Iso-Heiko.

Efter de inledande formaliteterna gav ordförande Tuomas Tauriala en översikt över förbundets ekonomiska läge.

Förbundets funtionärer och utskott

 • Korrigerades benämningen marknadsöringsteamet i enlighet med teamets förslag
 • Tomi Liukkonen, OH3FSR, utnämndes till ordförande för handikapputskottet
 • Benämningen EMC-instruktör ändrades till EMC-koordinator

Medlemsärenden

 • Godkändes 7 nya medlemmar, konstaterades 4 silent key och 14 som avstått medlemskapet. Konstaterades att antalet medlemmar är 3504 på sammanträdesdagen.
 • Godkändes Suomen Satelliittiharrastajat ry:s anhållan att bli samfundsmedlem i förbundet.

Förbundets stadgeenliga vårmöte och vårdagarna

 • Salon Radiokerho har inlämnat ett skriftligt avtal om arrangemang av vårdagarna. Avtalet undertecknades från förbundets sida.
 • Godkändes Salon Radiokerho ry:s ansökan om projektunderstöd.

Rapporter

 • Läget för AR-X-systemets auditering diskuterades
 • Noterades rapporterna från Bestämmelsearbetsgruppen/EMC-kontaktpersonen
  • SESKO SK CISPR-radiostörningskommitténs möte 18.1.2019.
  • IARU Region 1 EMC Noise Floor Measurement-arbetsgruppens webbmöte 7.2.2019.
 • Jan Jylhä rapporterade om Svenska utskottets arbete med att översätta Liikennevihko (Trafikhäftet) och förbundets webbsidor. Diskuterades även att översätta sidorna till engelska.
 • Jan Jylhä rapporterade från utbildningsutskottets arbete med förberedande arbeten med Moodle-plattformen.

Evenemang

 • Diskuterades anordnande av Öppet hus-dag på förbundets byrå senare under våren och att förbundet deltar i ungas hobbymässa i Vanda 14.4.2019.
 • Godkändes framställan om anordnande av Lägerskola 2019 i Petäys.

Övriga ärenden

 • Befullmäktigades SRAL:s deltagare i IARU Region 1-mötet i Wien i april: Markku Toijala, OH2BQZ (HF), Jussi Liukkonen, OH5LK (V/U/SHF) och Marko Wirtanen, OH8WM (EMC).
 • Ansvariga övervakare för SRAL:s stationsanrop utnämndes. Diskuterades de praktiska arrangemangen för användningen av anropen. Beslutades att rätten att använda rörliga anrop förutsätter en skriftlig anhållan till förbundet på förhand.
 • Diskuterades tidtabellen för nedmonteringen av repeatersajten i Lappo.
 • Konstaterades att det enligt sakkunnigbedömning inte är möjligt att låta bygga en handikappramp i förbundets lokal pga. trånga utrymmen.
 • Beslutades hedra Arvo Kallastes, ES1CW, minne med en adress.
 • Förbundets nya logo godkändes för officiell användning.

 

Styrelsemöte 3/2019

Finlands Radioamatörförbunds styrelsemöte hölls 12.3.2019 på förbundets byrå i Helsingfors. På plats var ordförande Tuomas Tauriala OH3ERV och medlemmarna Mauno Hirvonen OH7UE, Jan Jylhä OH1NDA, Jari Kekki OH2EXE och Pekka Länsman OH2NCS. Från kansliets sida deltog Ronja Iso-Heiko.

Efter de inledande formaliteterna diskuterades ekonomifrågor.

Verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelsen för år 2018 gicks igenom och godkändes.

Kommittéerna

Godkändes Marknadsföringsteamets framställan om att teamet kompletteras med Otava Tuomi OH3OT.

SRAL har godkänts som medlem i Traficoms EMC-samarbetsutskott.

Medlemsärenden

Godkändes 6 nya medlemmar, konstaterades 5 silent key och 9 som avstått medlemskapet. Godkändes 2 OT-ansökningar om reducerad avgift. Konstaterades att antalet medlemmar är 3496 på sammanträdesdagen.

Förbundets stadgeenliga vårmöte

Konstaterades att inom utsatt tid har ett medlemsinitiativ inkommit. Initiativet stöds av 16 medlemmar.

Rapporter

Noterades Marknadsföringsteamets rapport från sitt möte och samarbetsmötet mellan SRAL/SDXL/SRHS. Marknadsföringsteamet meddelar att ett samarbete om information om evenemang inleds mellan SRAL/SDXL/SRHS.

Aktiviteter

Jari Kekki deltar i Kouvolan radiokerhos, OH5AG, sommarläger 15-16.6.

Godkändes budgeten för NOTA-lägret 19-22.4.2019.

Framställningar om hedersbetygelser på vårmötet

Behandlades de inkomna framställningarna.

Övriga ärenden

Diskuterades en överföring av förbundets repeatertjänst automatic.sral.fi till en ny webbtjänstleverantörs system.

Diskuterades olika alternativ till medlemsprodukter.

Godkändes anskaffningen av representationsklädsel för Ungdomsteamet.

 

Styrelsemöte 4/2019

Finlands Radioamatörförbunds styrelsemöte hölls 12.4.2019 i Salon Radiokerho ry:s, OH1AD, klubbutrymme i Muurla. På plats var ordförande Tuomas Tauriala OH3ERV, vice ordförande Vili Peippo OH5GE, och medlemmarna Mauno Hirvonen OH7UE, Jan Jylhä OH1NDA, Jari Kekki OH2EXE, Tiina Kela OH8BBO och Pekka Länsman OH2NCS. Från kansliets sida deltog Ronja Iso-Heiko.

Efter de inledande formaliteterna gav ordförande Tuomas Tauriala en översikt över förbundets ekonomiska läge. Godkändes ungdomsteamets anhållan om ersättning för reparation av ett tält på DYM-aktiviteten samt Salon Radiokerho ry:s, OH1AD, projektanhållan för NOTA-lägret.

Godkändes 12 nya medlemmar, konstaterades 5 silent key och 5 som avstått medlemskapet. Konstaterades att antalet medlemmar är 3498 på sammanträdesdagen.

Rapporter

Noterades bestämmelsearbetsgruppens rapport från den världsomfattande radiofrekvenskonferensens (WRC-2019) nationella förberedande arbetsgrupps möte 14.3.2019 vid Kommunikationsministeriet samt från den världsomfattande radiofrekvenskonferensens (WRC-2019) nationella tekniska förberedande arbetsgrupps möte 8.4.2019 vid Transport- och kommunikationsverket.

Tiina Kela rapporterade om överförigen av egetanropsystemet till en ny serviceleverantör.

Aktiviteter

Diskuterades kommande aktiviteter. Mastkursen hålls 25.5.2019. Lägerskolan hålls i samband med sommarlägret. En OT-kaffesits anordnas första veckan i juni. Beslutades att öppet hus hålls på byrån under hösten.

Övriga ärenden

Grundades en arbetsgrupp för SRAL:s strategi 2020-2025. Som ordförande fungerar Vili Peippo, som sekreterare Jan Jylhä och som en av medlemmarna Tuomas Tauriala. Beslutades söka flera medlemmar till arbetsgruppen.

Beslutades anskaffa en kortbetalningsterminal i enlighet med Marknadsföringsutskottets framställan.

Beslutades att förbundet kommer att förutsätta att de som framgent håller presentationer på förbundets tillställningar ger sitt medgivande till att materialet får publiceras.

Beslutades att en ny flagga anskaffas till förbundet för användning i mötessalar.

Ordföranden informerade om läget gällande klandertalan.

Godkändes styrelsen svar på ett medlemsinitiativ.

 

Vårmöte 13.4.2019

Finlands Radioamatörförbunds stadgeenliga vårmöte hölls lördag 13.4.2019 i Salo. Närvarande var 79 personmedlemmar och 5 medlemsklubbar genom fullmakter. Till mötesordförande valdes Veli-Pekka Niiranen, OH7FQH.

Mötet godkände förbundets verksamhetsberättelse för år 2018 med en korrigering i punkten “Silent Keys” och ett tillägg till punkten “Övrig informationsverksamhet”. Därtill godkändes förbundets bokslut för verksamhetsåret 2018 och de redovisningsskyldiga beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Förbundets styrelseordförande Tuomas Tauriala, OH3ERV, presenterade styrelsens meddelande om läget angående den klandertalan Heikki Tamminen, OH3JF, år 2017 väckte mot förbundet.

Behandlades motionen “Motion till SRAL:s allmänna möte 13.4.2019” som undertecknats av 16 medlemmar. Ingen presenterade motionen. Motionen lästes upp av mötets ordförande. Förbundets styrelseordförande Tuomas Tauriala presenterade styrelsens svar på motionen. Styrelsen framställde i sitt svar att motionen skulle förkastas. Styrelsens framställan godkändes enhälligt.

Hedersbetygelser och utmärkelser på vårmötet

 • Vårmötet kallade Raimo Lehto, OH2BCI, till hedersmedlem
 • Förbundets förtjänsttecken i silver beviljades Annika Salmenlinna, OH2HSJ
 • Lindells pris beviljades Rami Vainio, OH2LIY
 • Arvo Laros pris beviljades Andreas Forsberg, OH6FA
 • Koponens pris beviljades Markkju Koivistoinen, OH5LC
 • Årets telegrafist-priset beviljades Panu Vallius, OH7CW
 • Årets elementärklassare-priset beviljades Otava Tuomi, OH3OT, och Mikael Erkkilä, OH3UAF
 • Hedersomnämnande för traditionsradioverksamhet beviljades Jaakko Tuominen, OH1TX

 

Styrelsemöte 5/2019

Finlands Radioamatörförbunds styrelsemöte hölls tisdag 14.5.2019 på förbundets byrå i Helsingfors. På plats var ordförande Tuomas Tauriala OH3ERV, vice ordförande Vili Peippo OH5GE, och medlemmarna Mauno Hirvonen OH7UE, Jan Jylhä OH1NDA, Jari Kekki OH2EXE, Tiina Kela OH8BBO och Pekka Länsman OH2NCS. Från kansliets sida deltog Ronja Iso-Heiko.

Ekonomiärenden

Efter de inledande formaliteterna gav ordförande Tuomas Tauriala en översikt över förbundets ekonomiska läge.

Godkändes ungdomsteamets anhållan om ersättning för kostnaderna för arrangerandet av NOTA-lägret.

Medlemsärenden

Godkändes 8 nya medlemmar, konstaterades 6 silent key och 1 som avstått medlemskapet. Konstaterades att antalet medlemmar är 3499 på sammanträdesdagen.

Godkändes Hailuoto kommun, OG8L, som samfundsmedlem.

Rapporter

Ordföranden återgav behörighetsexaminatorsnämndens rapport och bestämmelsearbetsgruppens rapport.

Tiina Kela rapporterade från webbarbetsgruppen: egetanropsservicen har överförts till en ny serverplattform och de nya medlemssidorna är under arbete.

Diskuterades möjliga medlemmar i SRAL:s strategiarbetsgrupp.

Aktiviteter

Diskuterades de praktiska arrangemangen för OT-kaffesitsen som hålls 5.6.2019.

Diskuterades mastsäkerhetskursen som anordnas 25.5 i Viestikallio och om marknadsföringen av kursen.

Ungdomsverksamhet

Godkändes ungdomsteamets framställan om deltagare i YOTA 2019-evenemanget.

Övriga ärenden

Ordföranden informerade om läget gällande den klandertalan som väckts av Heikki Tamminen OH3JF.

Diskuterades uppgörande av en likabehandlingsplan.

Beslutades beställa en vårstädning i kansliet innefattande fönstertvätt. Beslutades även beställa it-säkra avfallskärl till kansliet och begärs offert på förnyande av belysningen.

Beslutades att Tampereen Radioamatöörit ry. i fortsättningen handhar QSL-manageruppgiften för OH3-distriktet. Tuomas Tauriala deltog inte i beslutsfattandet.

Diskuterades anskaffande av en försäkring för frivilligarbete vid klubbarna.