SRAL – Pätevyystutkijat

SRAL – Pätevyystutkijat

Liiton hallitus nimittää pätevyystutkijat vuodeksi kerrallaan.

Pätevyystutkijat vastaanottavat radioamatööritutkintoja annettujen ohjeiden mukaisesti.

Tutkintoon haluava voi ottaa yhteyttä tutkijaan ja sopia milloin ja missä pidetään tutkinto.

Tutkijoiden esimies: Henri Olander, OH3JR@, 0500 843 396.
@-merkillä merkityille pätevyystutkijoille voi lähettää sähköpostia muodostamalla sähköpostiosoitteen henkilön kutsu@sral.fi

Niiden tutkijoiden kohdalle on merkitty “CW”, jotka ottavat vastaan SRAL:n epävirallisia sähkötystutkintoja.

Tutkinto-organisaation toimijat, roolit ja tehtäväjako

Seuraavassa on kuvattu radioamatööritutkintojen järjestämiseen osallistuvat toimijat ja tehtävät pääpiirteittäin.

Viestintävirasto
• toimii radiotaajuuksia ja niiden käyttöä valvovana viranomaisena myös häiriö- tai häirintätapauksissa
• määrää oikeuden vastaanottaa radioamatööriviestinnän pätevyystutkintoja
• ylläpitää henkilörekisteriä tutkinnon vastaanottajista ja valvoo suoritettuja tutkintoja
• käsittelee radioamatöörin pätevyystodistuksia koskevat hakemukset (AH -lomake)
• myöntää radioluvat (radioamatöörin asemalupa)

Suomen Radioamatööriliitto ry
• vastaanottaa viranomaisen määräyksestä radioamatööriviestinnän pätevyystutkintoja;
• järjestää tutkintoihin valmentavaa koulutusta yhdessä jäsenkerhojen kanssa; sekä
• ylläpitää tutkintoihin valmentavaan koulutukseen tähtäävää opetus- ja oppimisympäristöä (ARX), jonka avulla tuotetaan tutkinnoissa käytettävä aineisto ja asiakirjat.

Liiton hallitus
• nimeää tutkinto-organisaatiossa tarvittavat luottamushenkilöt (Pätevyystutkijakunta (PTK), esimies, pätevyystutkijat, ylläpitäjät)
• päättää tutkintojen järjestämiseen liittyvistä asioista yhteistyössä Viestintäviraston kanssa
• valvoo tutkintojen suorittamista

Pätevyystutkijakunta (PTK)
• toimii tutkintoasioissa Liiton ja viranomaisen välisenä yhteistyöryhmänä
• koordinoi, suunnittelee, johtaa ja valvoo tutkintotoimintaa
• toimii pätevyystutkijoiden esimiehen apuna

Pätevyystutkijoiden esimies
• toimii yhteyshenkilönä Viestintäviraston suuntaan radioamatööritutkintoihin, pätevyystodistuksiin ja radiolupiin liittyvissä asioissa siltä osin, kun ne liittyvät suoritettuihin tutkintoihin
• toimii pätevyystutkijoiden esimiehenä, perehdyttäjänä ja ohjaajana
• tiedottaa pätevyystutkintoihin liittyvistä asioista
• vastaa vuosittain suoritettujen tutkintojen tilastoinnista

Pätevyystutkijat
• vastaanottavat tutkintoja annettujen ohjeiden mukaisesti

Tutkintojen tarkastaja (Liiton toimistossa)
• vastaanottaa pätevyystutkijoiden lähettämät tutkintoasiakirjat
• tarkastaa tutkinnoista perittävien maksujen maksusuoritukset
• tarkistaa ja hyväksyy tutkintoasiakirjat, ja toimittaa ne sovitusti viranomaiselle
• arkistoi tutkintoasiakirjat

Ylläpitäjät
• vastaavat ARX -tutkintojärjestelmän ylläpidosta, tietoturvasta ja käytöstä
• avustavat kokelaita ja pätevyystutkijoita ARX -tutkintojärjestelmän käyttöön liittyvissä asioissa
• suorittavat tutkintokysymysten pankkeihin liittyvät päivitykset