SRAL – Vaalit

Tule lukemaan bulletiinia!

Slider

SRAL – Vaalit

Liiton hallituksen vaalit järjestetään vuosittain. Ne järjestää Liiton syyskokouksessa valittu vaalivaliokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja 3–5 varsinaista jäsentä.

Liiton vaalijärjestyksen mukaisesti äänestysmenetelmät ovat postiäänestys, äänestys syyskokouspaikalla sekä tietoliikenneyhteyteen perustuva äänestys. Näistä menetelmistä on aina kaksi käytössä ja ne määrää vaalivaliokunta vuosittain. Liiton syyskokous vahvistaa vaalien tuloksen.

Liiton puheenjohtaja kauden pituus on kaksi vuotta, muiden hallituksen jäsenten kausi kestää kolme vuotta. Vuosittain Liiton hallituksen jäsenistä kaksi on erovuorossa.

Vaaliluettelo äänioikeutetuista laaditaan kahdeksan viikkoa ennen syyskokousta ja se on nähtävänä Liiton toimistossa.

Vaalien ehdokasasettelu päättyy kuusi viikkoa ennen syyskokousta eli lokakuun alkupuolella.

Vaalivaliokunta tiedottaa vaalijärjestelyistä ja ehdokasasettelusta etukäteen Liiton jäsenlehdessä.

Ehdokkaat esitellään vuosittain marraskuun Radioamatööri-lehdessä.

Äänestyskuoria
Vaalivaliokunta on niputtanut sisemmät äänestyskuoret valmiiksi ääntenlaskijoita varten.

Vaalit 2018 / Valet 2018

Liitolle valitaan puheenjohtaja kahden vuoden kaudeksi. Kaksi hallitusvaalissa eniten ääniä saanutta ehdokasta valitaan hallitukseen kolmeksi vuodeksi. Mikäli puheenjohtajaksi valitaan hallituksessa jo oleva henkilö, hänen jäljellä olevaksi kaudekseen valitaan hallitusvaaleissa kolmanneksi eniten ääniä saanut ehdokas.

Ehdokkaat

Suomen Radioamatööriliiton vaaleissa 2018 ovat ehdolla seuraavat henkilöt:

Puheenjohtajan vaali

2. Jari Jussila, OH2BU

3. Tuomas Tauriala, OH3ERV

Hallituksen jäsenen vaali

4. Jari Jussila, OH2BU

5. Jan Jylhä, OH1NDA

6. Jari Kekki, OH2EXE

7. Vili Peippo, OH5GE

Äänioikeutetut

Vaaliluettelo äänioikeutetuista on tarkistettavissa vaalivaliokunnaan sihteeriltä Suomen Radioamatööriliitossa toimiston aukioloaikoina. Luettelossa ovat kaikki henkilöjäsenet ja kerhot, jotka hallitus on 22.9.2018 mennessä hyväksynyt liiton jäseniksi ja jotka ovat maksaneet viimeisimmän erääntyneen jäsenmaksunsa kokonaisuudessaan.

Äänestystavat

Äänestystavat ovat postiäänestys ja syyskokouspaikalla tapahtuva äänestys.

Postiäänestysmateriaali postitetaan RA-lehden 9/2018 mukana 30.10.2018. Lisäksi äänestys on mahdollinen syyskokouspaikalla Äänekoskella 17.11.2018 kello 13.30–15.30

Ulkomailla asuvat liiton jäsenet voivat saada äänestysmateriaalin postitse etukäteen ilmoittamalla siitä vaalivaliokunnan sihteerille.

Äänestysohje

  1. Puheenjohtajan vaali 2018: merkitse rasti enintään yhdelle (1) ehdokkaalle.
  2. Hallituksen jäsenten vaali 2018: merkitse rasti enintään kahdelle (2) ehdokkaalle. Älä tee muita merkintöjä, ne saattavat aiheuttaa lomakkeesi hylkäämisen.
  3. Laita äänestyslomake pienempään kuoreen. Sulje kuori. Älä tee kuoreen merkintöjä.
  4. Laita pienempi kuori isompaan kuoreen. Sulje kuori ja kirjoita tietosi niille varattuun paikkaan. Jos kuori palautetaan ilman lähettäjän nimeä, se hylätään. Postita kuori. Postimaksu on maksettu.
  5. Jos jäsen ei ole käyttänyt äänioikeuttaan postiäänestyksessä, hän voi äänestää syyskokouspaikalla, Äänekoskella, 17.11.2018 klo 13.30–15.30. Kokouspaikalla äänestävän tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä.

Postiääni hyväksytään, jos se on saapunut perille viimeistään 15.11.2018 tai toimitettu Suomen Radioamatööriliiton toimistoon viimeistään ko. päivän aukioloaikana (klo 12.00–17.00). Huomioi, että posti ilmoittaa vastauslähetykselle noin kolmen päivän toimitusajan. Postita siis äänestyslippusi ajoissa.

Kerhojen äänestys

Kerhot voivat äänestää postiäänestyksellä tai syyskokouspaikalla. Äänestää saa kerhon kokouksessa valtuuttama henkilö, jolla on oltava ote ko. kokouksen pöytäkirjasta tai kerhon nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö. Tämä koskee sekä postiäänestystä (tarvittavat dokumentit liitetään mukaan) että syyskokouspaikalla tapahtuvaa äänestystä.

Valet 2018

Ordförande väljs för en två år lång period. De två kandidater som får mest röster i styrelseval, väljs till styrelsen för en tre år lång period. Ifall en person som redan är styrelsemedlem väljs till ordförande, väljs för dennes återstående mandatperiod den kandidat i styrelsevalet som erhållit tredje flest röster.

Vallängden över röstberättigade

Vallängden över röstberättigade finns till påseende under hos valnämndens sekreterare i Finlands Radioamatörförbunds kansli under dess öppettider efter 22.9. I vallängden ingår alla medlemmar som styrelsen har godkänt före 22.9.2018 och som har betalat den senast förfallna medlemsavgiften i sin helhet.

Röstningsmetoderna

Röstningsmetoderna är poströstning och röstning på höstmötesorten.

Poströstningsmaterialet postas i samband med Radioamatööri 9/2018 30.10.2018, dessutom kan man rösta också på höstmötesorten Äänekoski den 17.11.2018 (kl. 13.30–15.30) .

Medlemmar som bor i utlandet kan få röstningsmaterialet sänt på förhand per post om de meddelar om det till valnämndens sekreterare.

Anvisningar för poströstningen

  1.  Ordförandesval 2018: Anteckna ett kryss (X) för högst en (1) kandidat.
  2. Styrelseval 2018: Anteckna ett kryss (X) för högst två (2) kandidater. Gör inga andra anteckningar på valsedeln, den kan då kasseras.
  3. Placera valsedeln i det mindre kuvertet och tillslut det. Gör inga anteckningar på kuvertet.
  4. Lägg det mindre kuvertet i det större, tillslut det och skriv anropssignal, namn och adress på anvisad plats på kuvertet. Dessa måste finnas för att din röst skall godkännas. Posta brevet; returportot är betalt.
  5. Om en medlem inte har poströstat kan röstning ske på höstmötet (kl. 13.30–15.30) i Äänekoski den 17.11.2018. Den röstande bör då bereeda sig på att uppvisa identitetskort.

Poströsten godkänns om den har anlänt senast den 15.11.2018 eller levererats till Finska Radioamtörförbundets kansli senast under kansliets öppethållningstid (kl. 12.00–17.00) ovan nämnda dag. Observera att posten anger leveranstiden för svarspost till ca tre dagar. Posta alltså din röstsedel i tid.

Klubbarnas röstning

Klubbarna kan rösta genom poströstning eller på höstmötesplatsen. Person med fullmakt som erhållits vid klubbmöte, och som kan uppvisa protokollutdrag från mötet ifråga, eller person som har rätt att teckna föreningens namn, får rösta. Detta gäller både vid poströstningen (då skall fullmakten bifogas) och vid röstning på mötesplatsen.

Muuta