SRAL – Vaalit

SRAL – Vaalit

Liiton hallituksen vaalit järjestetään vuosittain. Ne järjestää Liiton syyskokouksessa valittu vaalivaliokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja 3–5 varsinaista jäsentä.

Liiton vaalijärjestyksen mukaisesti äänestysmenetelmät ovat postiäänestys, äänestys syyskokouspaikalla sekä tietoliikenneyhteyteen perustuva äänestys. Näistä menetelmistä on aina kaksi käytössä ja ne määrää vaalivaliokunta vuosittain. Liiton syyskokous vahvistaa vaalien tuloksen.

Liiton puheenjohtaja kauden pituus on kaksi vuotta, muiden hallituksen jäsenten kausi kestää kolme vuotta. Vuosittain Liiton hallituksen jäsenistä kaksi on erovuorossa.

Vaaliluettelo äänioikeutetuista laaditaan kahdeksan viikkoa ennen syyskokousta ja se on nähtävänä Liiton toimistossa.

Vaalien ehdokasasettelu päättyy kuusi viikkoa ennen syyskokousta eli lokakuun alkupuolella.

Vaalivaliokunta tiedottaa vaalijärjestelyistä ja ehdokasasettelusta etukäteen Liiton jäsenlehdessä.

Ehdokkaat esitellään vuosittain marraskuun Radioamatööri-lehdessä.

Äänestyskuoria
Vaalivaliokunta on niputtanut sisemmät äänestyskuoret valmiiksi ääntenlaskijoita varten.

Vaalit 2018

Suomen radioamatööriliiton syyskokouksessa 2018 erovuorossa ovat puheenjohtaja Merja Koivaara, OH1EG, sekä hallituksen jäsenet Vili Peippo, OH5GE ja Marko Wirtanen, OH8WM. Merja Koivaaran puheenjohtajakaudet ovat täynnä, joten hän ei voi asettua ehdolle puheenjohtajaksi.

Syyskokouksessa valitaan puheenjohtaja kahden vuoden kaudeksi ja kaksi (2) jäsentä hallitukseen kolmen vuoden kaudeksi.

Ehdokasasettelu

Jokaisella Liiton jäsenellä on oikeus kirjallisesti pyytää vaalivaliokunnalta ehdokkaansa ottamista vaalia varten laadittavaan ehdokaslistaan. Vaaliasiakirjat eli ehdotukset ehdokkaiksi vaaleihin pyydetään toimittamaan 5.10.2018 mennessä Suomen Radioamatööriliiton toimistoon vaalivaliokunnan sihteerille osoitteeseen: Suomen Radioamatööriliitto, Vaalivaliokunta, Sihteeri Annika Salmenlinna, PL 44, 00441 HELSINKI.

Kirjallisessa ehdotuksessa on mainittava ehdokkaan sukunimi ja kaikki etunimet ja siinä on oltava ehdokkaan allekirjoittama vakuutus suostumuksesta ehdokkaaksi sekä maininta siitä, onko ehdotus jätetty Liiton puheenjohtajan vai hallituksen jäsenen vaalia varten vai osallistuuko ehdokas kumpaankin vaaliin.

Ehdokkaat voivat toimittaa RA 9/2018 vaalinumeroon tulevaa esittelyä varten kuvan (sähköisessä muodossa) sekä max. 200 sanan pituisen vapaamuotoisen tekstin.

Äänioikeutetut

Vaaliluettelo äänioikeutetuista on tarkistettavissa vaalivaliokunnaan sihteeriltä Suomen Radioamatööriliitossa toimiston aukioloaikoina 22.9. jälkeen. Luettelossa ovat kaikki henkilöjäsenet ja kerhot, jotka hallitus on 22.9.2018 mennessä hyväksynyt liiton jäseniksi ja jotka ovat maksaneet viimeisimmän erääntyneen jäsenmaksunsa kokonaisuudessaan.

Äänestystavat

Äänestystavat ovat postiäänestys ja syyskokouspaikalla tapahtuva äänestys.

Postiäänestysmateriaali postitetaan RA 9/2018 yhteydessä 30.10.2018, lisäksi äänestys on mahdollinen syyskokouspaikalla Äänekoskella 17.11.2018.

Ulkomailla asuvat liiton jäsenet voivat saada äänestysmateriaalin postitse etukäteen ilmoittamalla siitä vaalivaliokunnan sihteerille.

Det är snart höstmötes- och valtider

Vid Finlands Radioamatörförbunds rf:s höstmöte är ordförande Merja Koivaara, OH1EG och följande styrelsemdlemmar i tur att avgå: Vili Peippo, OH5GE ja Marko Wirtanen, OH8WM. Merja Koivaara har suttit full ordförandeskapsperiod, och kan således inte ställa upp som ordförandekandidat.

Vid höstmötet väljs en ordförande för en period på två år och två (2) medlemmar till styrelsen för en period på tre år.

Valhandlingarna

Varje medlem av förbundet har rätt att hos valnämnden skriftligen anhålla om att få sin kandidat införd på den kandidatlista som uppgörs för höstens val. Valhandlingarna (förslag till kandidater) bör ha kommit till valnämndens sekreterare senast den 5.10.2018.

Adr. Finlands Radioamatörförbund, Valnämnden, Sekr. Annika Salmenlinna, PL 44, 00441 HELSINGFORS

Ur valhandlingarna bör framgå kandidatens alla förnamn och tillnamn samt huruvida kandidaten ställer upp i ordförande- eller i styrelsevalet eller i vardera. Dessutom måste där ingå ett skriftligt medgivande med underskrift att han/hon åtar sig att vara kandidat.

Kandidaterna kan sända en bild (i digitalt format) för kommande kandidatpresentationer, som publiceras i RA 9/2018 samt en högst 200 ord lång fritt formulerad text.

Vallängden över röstberättigade

Vallängden över röstberättigade finns till påseende under hos valnämndens sekreterare i Finlands Radioamatörförbunds kansli under dess öppettider efter 22.9. I vallängden ingår alla medlemmar som styrelsen har godkänt före 22.9.2018 och som har betalat den senast förfallna medlemsavgiften i sin helhet.

Röstningsmetoderna

Röstningsmetoderna är poströstning och röstning på höstmötesorten.

Poströstningsmaterialet postas i samband med Radioamatööri 9/2018 30.10.2018, dessutom kan man rösta också på höstmötesorten Äänekoski den 17.11.2018.

Medlemmar som bor i utlandet kan få röstningsmaterialet sänt på förhand per post om de meddelar om det till valnämndens sekreterare.

Muuta