SRAL – Vaalit

Tule lukemaan bulletiinia!

Slider

SRAL – Vaalit / Val

Liiton hallituksen vaalit järjestetään vuosittain. Ne järjestää Liiton syyskokouksessa valittu vaalivaliokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja 3–5 varsinaista jäsentä.

Liiton vaalijärjestyksen mukaisesti äänestysmenetelmät ovat postiäänestys, äänestys syyskokouspaikalla sekä tietoliikenneyhteyteen perustuva äänestys. Näistä menetelmistä on aina kaksi käytössä ja ne määrää vaalivaliokunta vuosittain. Liiton syyskokous vahvistaa vaalien tuloksen.

Liiton puheenjohtaja kauden pituus on kaksi vuotta, muiden hallituksen jäsenten kausi kestää kolme vuotta. Vuosittain Liiton hallituksen jäsenistä kaksi on erovuorossa.

Val till Förbundets styrelse anordnas årligen. De anordnas av det av Förbundets höstmöte utsedda valutskottet, till vilket hör en ordförande och 3-5 ordinarie medlemmar.

Enligt Förbundets valordning är röstningssätten poströstning, röstning på platsen för höstmötet samt röstning med hjälp av datakommunikation. Av dessa är alltid två i användning och de bestäms årligen av valutskottet. Förbundets höstmöte faststller valresultatet.

Mandatperioden för Förbundets ordförande är två år, för övriga styrelsemedlemmar är den tre år. Årligen står två styrelsemedlemmar i tur att avgå.

Vaaliluettelo äänioikeutetuista laaditaan kahdeksan viikkoa ennen syyskokousta ja se on nähtävänä Liiton toimistossa.

Vaalien ehdokasasettelu päättyy kuusi viikkoa ennen syyskokousta eli lokakuun alkupuolella.

Vaalivaliokunta tiedottaa vaalijärjestelyistä ja ehdokasasettelusta etukäteen Liiton jäsenlehdessä.

Ehdokkaat esitellään vuosittain marraskuun Radioamatööri-lehdessä.

Vallängden över röstberättigade uppgörs åtta veckor före höstmötet och den finns till påseende i Förbundets kansli.

Kandidatnomineringen för valet upphör sex veckor före höstmötet, dvs. i början av oktober.

Valutskottet informerar om valarrangemangen och kandidatnomineringen på förhand i Förbundets medlemstidning.

Kandidaterna presenteras årligen i novembernumret av Radioamatööri-tidningen.